การระบายอากาศในงานที่อับอากาศ

บทนำ

บ่อยครั้งที่พื้นที่อับอากาศมีบรรยากาศที่มีสารไวไฟ หรือ อากาศที่เป็นพิษ หรือ มีระดับอากาศ ออกซิเจนน้อยเกินมาตรฐาน การระบายอากาศตามธรรมชาตินั้นอาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้อากาศที่ปนเปื้อนหรืออากาศอันตรายเหล่านี้หมดไปจากพื้นที่ภายในที่อับอากาศได้ การระบายอากาศบริสุทธิ์

การระบายอากาศในงานที่อับอากาศ

หรือากาศที่ดีเข้าไปจากภายนอกนั้น จึงถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานให้มีการระบายอากาศก่อนที่จะเข้าทำงานในที่อับอากาศ เราระบายอากาศเพื่อให้คนทำงานมีอากาศตลอดเวลาที่ทำงาน เราระบายอากาศเพื่อไม่ให้มีสารไวไฟหรือสารระเบิดในที่อับอากาศ เราระบายอากาศเพื่อไม่ให้พนักงานได้รับสารพิษขณะเข้าทำงานที่อับอากาศ

ซึ่งอากาศมาตรฐานจะอยู่ที่ 20.9 %

สารไวไฟ (LEL) จะอยู่ที่ 0%

สารพิษจะอยู่ที่ 0 PPM และ

ก๊าซคาบอนมอนน๊อตไซจะอยู่ที่ 0 PPM

การระบายอากาศในงานที่อับอากาศ

นิยามศัพท์
  LEL คือ 
Lower Explosive Limit เป็นค่าที่ได้จากการทดลองว่าสารติดไฟแต่ละชนิด เมื่อผสมกับอากาศจะเป็นจุดที่เริ่มติดไฟ
  UEL คือ 
Upper Explosive Limit เป็นค่าของสารติดไฟที่เกินจุดนี้แล้ว และเมื่อผสมกับอากาศแล้วจะไม่ติดไฟ
  TWA คือ 
Time Weighted Average เป็นค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของสารสำหรับการทำงานปกติ 8 ชั่วโมงต่อวันและ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ที่คนงานเกือบทุกคนสัมผัสสารซ้ำๆหลายวันต่อเนื่องกนโดยไม่เกิดอันตรายต่อร่างกาย


  STEL คือ 
Short Term Exposure Limit เป็นค่าความเข้มข้นของสารที่คนงานสัมผัสได้ในช่วงเวลา 15 นาทีต่อเนื่องกันโดยไม่เกิดอันตราย

  IDLH คือ Immediately Dangerous to Life or Health เป็นค่าปริมาณของสารที่สามารถทำให้เกิด อันตรายอย่างรุนแรงต่อชีวิตโดยเฉียบพลัน
  PPM คือ 
Part Per Million (ส่วนในล้านส่วน) ในการตรวจวัดก๊าซหรือไอจะใช้หน่อยเป็น PPM