อบรมที่อับอากาศ อบรมการทำงานในที่อับอากาศ Confine Space

หลักการทำงานในที่อับอากาศให้ปลอดภัย หลัก 4 ประการ

1.ขั้นตอนการเข้าปฏิบัติงาน

2.ระบบการขออนุญาต

3.การฝึกอบรม

4.หน้าที่ความรับผิดชอบ

กฎหมายเกี่ยวกับ อบรมที่อับอากาศ confine space

กฎหมาย (Law) ที่เกี่ยวกับ อบรมที่อับอากาศ

1. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562  

2. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ 2549  ดาวน์โหลด  

3. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครอง ความปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตสำหรับการทำงานในที่อับอากาศ

กฎหมายอบรมอับอากาศ

เจตนารมณ์…

  • เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกจ้างได้รับอันตราย จากการทำงาน ในที่อับอากาศที่อาจจะทำให้ขาดอากาศหายใจหรือได้รับอันตรายจากสารพิษ

ขอบเขตการบังคับ

  • ใช้บังคับกับนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่1 คนขึ้นไป ในสถานประกอบกิจการที่มีที่อับอากาศ

สาระสำคัญ

  • นิยาม
  • หมวด 1 บททั่วไป
  • หมวด 2 มาตรการความปลอดภัย
  • หมวด 3 การอนุญาต
  • หมวด 4 การอบรม

อบรมที่อับอากาศ

“ที่อับอากาศ” (Confined Space)

ที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับเป็นสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ และมีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศอันตราย เช่น อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน้ำมัน ถังหมัก ถัง ไซโล ท่อ เตา ภาชนะ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

นิยามที่อับอากาศ

“สภาพอันตราย”

สภาพหรือสภาวะที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1.มีวัตถุหรือวัสดุที่อาจก่อให้เกิดการจมลงของลูกจ้างหรือถมทับลูกจ้างที่เข้าไปทำงาน

2.มีสภาพที่อาจทำให้ลูกจ้างตก ถูกกัก หรือติดอยู่ภายใน

3.มีสภาวะที่ลูกจ้างมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากบรรยากาศอันตราย

4.สภาพอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิตตามที่อธิบดีกำหนด

นิยาม บรรยากาศอันตราย

1. ออกซิเจนต่ำกว่าร้อยละ 19.5% หรือมากกว่าร้อยละ 23.5% โดยปริมาตร

2. มี ก๊าซ ไอ ละอองที่ติดไฟหรือระเบิดได้เกินร้อยละ 10% ของค่าความเข้มข้นขั้นต่ำของสารเคมีแต่ละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้ (LFL หรือ LEL)

3. ฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิด ได้ซึ่งเท่ากับหรือมากกว่าค่าความเข้มข้นขั้นต่ำของสารเคมีแต่ละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้ (LFL หรือ LEL)

4. ค่า ความเข้มข้นของสารเคมีแต่ละชนิดเกินมาตรฐาน ที่กำหนดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (แก๊สพิษ)

5. สภาวะ อื่นใดที่อาจเป็นอันตราย ต่อร่างกายหรือชีวิตตามที่รัฐมนตรีประกาศ