หน้าที่ของ ผู้อนุญาตทำงานในที่อับอากาศ ตามกฎหมาย

หน้าที่ของ ผู้อนุญาตทำงานในที่อับอากาศ ตามกฎหมาย

ผู้อนุญาตให้ทำงานในที่อับอากาศ ได้แก่ นายจ้างหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้างให้ทำหน้าที่เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการออกหนังสือขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและต้องผ่านการอบรม ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศมาแล้ว ผู้อนุญาต หน้าที่ของ ผู้อนุญาตทำงานในที่อับอากาศ ตามกฎหมาย โดยทั่วไปผู้อนุญาตจะเป็นเจ้าของพื้นที่และทำหน้าที่ในการ ควบคุม ดูแลกระบวนการผลิตในโรงงาน เช่น เจ้าของพื้นที่ระดับหัวหน้าหน่วยขึ้นไป และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ขึ้นไป

ต้องดูให้ละเอียดว่าผู้ปฏิบัติงานที่ขออนุญาตผ่านการอบรมที่อับอากาศรบตามกฎหมาย

หน้าที่ของผู้อนุญาตทำงานในที่อับอากาศ ตามกฎหมาย

1. ได้รับมอบหมายจากนายจ้างในการ ออกหนังสือขออนุญาตการทำงานในที่
    อับอากาศ ตามที่กฎหมายกำหนด

2. มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ ให้มีการทำงานในที่อับอากาศ

3. เป็นผู้พิจารณาร่วมกับผู้ขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศในการวางแผนการ
    ปฏิบัติงานและมาตรการป้องกันอันตราย

4. ต้องทราบลักษณะงานที่เป็นอันตรายในการทำงานในที่อับอากาศ รวมทั้งผลของ
    การได้รับอันตรายในการทำงานในที่อับอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน

5. เป็นผู้ เตรียมการในการตัดแยกระบบทุกระบบ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน.
    ในที่อับอากาศ

6. จัดเตรียมให้มีการระบายอากาศ จนมั่นใจได้ว่า อยู่ในระดับที่สามารถ
    ทำงานได้อย่างปลอดภัย

หน้าที่ของ ผู้อนุญาต ทำงานในที่อับอากาศ

7. ต้องตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน

8. รับผิดชอบในการสื่อสารไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่โรงงานเพื่อ
    ให้รับทราบถึงการปฏิบัติงาน

9. ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้มีการเตรียมการปฏิบัติ
   
งานให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตทำงาน

10. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าในระหว่างการทำงานในที่อับอากาศทุกฝ่ายที่
      เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่กำหนดไว้ร่วมกัน

11. เมื่องานเสร็จสมบูณร์จะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ปฏิบัติงาน

12. เป็นผู้เซ็นต์อนุมัติในการสิ้นสุดการทำงานตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตการทำงาน

นอกจากบทบาทหน้าที่ของผู้อนุญาตแล้ว การทำงานในที่อับอากาศ ยังมีหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีก 3 บทบาท เราได้นำมาให้ศึกษาเพิ่มเติม ดังนี้

บทบาทหน้าที่ผู้ควบคุมงานในที่อับอากาศ

บทบาทหน้าที่ผู้ควบคุมงานในที่อับอากาศ คือ ผู้บังคับบัญชา หรือ หัวหน้างาน ของหน่วยงานที่จะต้องเข้าไปปฏิบัติงาน จะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศมาแล้ว และเป็นผู้ลงนาม ในใบขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศโดยทั่วไป หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมงานส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับ ซ่อมบำรุง วิศวกรรม ผลิต อื่นๆ

โดยบทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมงานในที่อับอากาศมีดังนี้

1. ทำหน้าที่วางแผนการปฏิบัติงานและการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน ร่วมกับเจ้าของพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปิดประกาศหรือแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

2. ชี้แจงและทบทวนหน้าที่รับผิดชอบ วิธีการปฏิบัติงาน และวิธีการป้องกันอันตราย

3. ควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เครื่องป้องกันอันตรายและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

4. เป็นผู้ขอหนังสืออนุญาตทำงาน

5. มีอำนาจในการสั่งหยุดการทำงานชั่วคราวหรือยกเลิกกับผู้อนุญาตหากมีเหตุจำเป็น

บทบาทหน้าที่ผู้ช่วยเหลือในที่อับอากาศ

บทบาทหน้าที่ผู้ช่วยเหลือในที่อับอากาศ คือ ผู้ที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ช่วยเหลือโดย จำนวนของผู้ช่วยเหลือจะต้องเหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของงานและต้อง ผ่านการอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศมาแล้วเป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมและทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่อับอากาศทำการสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงาน

โดยบทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยเหลือในที่อับอากาศมีดังนี้

1. ทำความเข้าใจขั้นตอนการทำงานที่รับผิดชอบ ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มมีผู้ปฏิบัติงานเข้าไปในสถานที่อับอากาศ

2. ตรวจสอบรายชื่อ – จำนวนผู้ที่เข้าไปปฏิบัติงาน

3. ทำความเข้าใจกับผู้ที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในที่อับอากาศว่าจะใช้สัญญาณติดต่อกันแบบใด

4. ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ช่วยหายใจ / ช่วยชีวิตที่จัดหามาพร้อมใช้งานได้ดี

5. หากผู้ช่วยเหลือจำเป็นต้องยกเลิกหรือหยุดการปฏิบัติงานจะต้องให้ผู้ที่ปฏิบัติงานนั้นออกมาเสียก่อน

6. หากผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศประสบปัญหาตกอยู่ในภาวะฉุกเฉิน ให้ผู้ช่วยเหลือรีบติดต่อผู้ควบคุมงาน / ผู้อนุญาตเพื่อร้องขอความช่วยเหลือต่อไป

7. หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นภายนอก ผู้ช่วยเหลือจะต้องแจ้งให้กับผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ภายในสถานที่อับอากาศทราบทันที และคอยดูแลให้ทุกคนออกจากที่นั้นๆ อย่างปลอดภัย ห้ามมิให้ละทิ้งหน้าที่ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานยังออกจากที่อับอากาศไม่ได้ โดยเด็ดขาด

8. หากต้องหยุดปฏิบัติงานชั่วคราว (หลังจากผู้ปฏิบัติงานออกมาจากที่อับอากาศแล้ว) จะต้องมีการปิดช่องทาง เข้า – ออก โดยมีป้ายเครื่องหมายแสดง “ ที่อับอากาศ อันตราย ห้ามเข้า “ ติดไว้ชัดเจน

9. ห้ามมิให้ผู้ช่วยเหลือเข้าไปในที่อับอากาศโดยเด็ดขาด ถึงแม้จะเป็นการเข้าไปเพื่อช่วยเหลือคนอื่นๆ ที่อยู่ในที่อับอากาศก็ตาม (ให้รอทีมช่วยเหลือ)

10. หากมีปัญหาหรือขัดข้องใดๆ ให้รีบติดต่อพนักงานที่รับผิดชอบทันที

 

บทบาทหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

บทบาทหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ คือ ผู้ที่จะต้องเข้าไปทำงานในที่อับอากาศ มีลักษณะงาน ที่เสี่ยงต่อการได้รับหรือสัมผัสอันตรายจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ มาแล้ว

โดยบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศมีดังนี้

1. พักผ่อนให้เพียงพอ

2. แจ้งปัญหาสุขภาพที่เป็นอันตรายต่อการเข้าทำงานให้ผู้ควบคุมงานทราบ เพื่อจัดหาคนอื่นมาปฏิบัติงานแทน

3. ห้ามดื่มน้ำ ทานอาหาร สูบบุหรี่ในที่อับอากาศ

4. สวมใส่เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอ

5. จัดเตรียมอุปกรณ์ / เครื่องมือในการทำงานให้เหมาะสมและเพียงพอ

6. ฟังและทำความเข้าใจรายละเอียด ขั้นตอนการทำงาน อันตรายที่อาจได้รับ รวมถึงการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

7. ตกลงวิธีการติดต่อสื่อสารกับผู้ช่วยเหลือ

8. ลงชื่อ เวลา ที่เข้า – ออก

ผู้ที่ผ่านการอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน ตามที่ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเข้าปฏิบัติงานในที่อับอากาศได้ โดยในการทำงานในที่อับอากาศแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 หน้าที่ อย่างน้อย 1 คน โดยแต่ละคนจะต้องปฏิบัติงานคนละหน้าที่เท่านั้น

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *